Disclaimer

De op de website van St Assyrië NL verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging door St Assyrië NL worden gewijzigd.

St Assyrië NL kan er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

St Assyrië NL sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze informatie te kunnen raadplegen. St Assyrië NL is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de verkregen informatie. St Assyrië NL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Lindorff worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van St Assyrië NL.

De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. De afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.

Ten aanzien van de inhoud van deze website worden alle auteursrechten voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing

Comments are closed.